Kişisel Verilerin Korunması

1. Kişisel Verilerin Korunması

6698sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu sıfatı taşıyan Alternatif Finansal Kiralama A.Ş. müşterilerinden doğrudan veya sair yollardan elde ettiği müşterilerine ait (hissedarlarının, yetkililerinin, müşteri lehine kefil olacak gerçek kişilerin, gerçek kişi teminat verenlerin vb.) kişisel verileri (kimlik, adres, vergi numarası, medeni durumu, iletişim vb. bilgileri) faaliyetleri kapsamında işlemekte, kağıt üzerinde veya elektronik ortamda saklamakta, hizmet aldığı ve/veya alacak ve haklarını devrettiği üçüncü kişilere ve ana hissedarlarına aktarabilmektedir.

6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi kapsamında:

Şirketimize başvurmak suretiyle kişisel verilerinizin;

 • İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Anılan Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Aktarıldığı üçüncü kişilere belirtilen düzeltilme, silinme veya yok edilme kapsamında yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 • Münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme

  Haklarına sahip olduğunuzu bilgilerinize sunarız.


Kişisel Bilgi Yönetimi İlkelerimiz

 • Kişisel bilgilerin veri koruma yasalarına uygun yönetilmesini,
 • Belirlenen amaçlar doğrultusunda sadece minimum düzeyde verileri saklamayı,
 • Kişisel verileri sadece veri sorumluları tarafından yetkilendirilmiş kişiler tarafından işlemeyi
 • Alternatif Finansal Kiralama A.Ş. sorumluluğunda olan kişisel bilgiler sözleşmelerde belirtilen yasal ve kurumsal amaçlar doğrultusunda, belirtilen süre boyunca, bilgi sınıflarına uygun işlemeyi, 
 • Kişisel bilgilerin güncelliğini sağlamayı
 • Kişisel bilgilerin saklandığı, işlendiği fiziksel ve elektronik ortamların güvenliğini sağlamayı,
 • Kişisel bilgilerin gizliliğini ve bütünlüğünü sağlamayı 
 • Veri transferi yapılacağı zaman yasalara uygun hareket etmeyi,


  Kişisel bilgi yönetim sistemimiz içerisinde temel ilkelerimiz olarak benimseriz.
Alternatif Bank Mobil’i
Hemen İndirin

Cep telefonu numaranızı yazın, Alternatif Bank Mobil uygulaması bir SMS ile cebinize gelsin.